ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «AmitaMotion | ListenUp»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9), με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.E.», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Ύδρας, αρ. 2 και λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280), με Α.Φ.Μ. 094414128 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Amita Motion, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία«Amita Motion | Listen Up» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού της τόπου www.amitamotion.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

1. Αντικείμενο/ Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω τυχαίας επιλογής από αλγόριθμο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, η οποία θα πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση με άμεση ανάδειξη των νικητών (στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση «instant win») εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τους παρόντες όρους, ενός (1) τυχερού νικητή ημερησίως και συνολικά εξήντα (60) τυχερών νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 8 των παρόντων, εφεξής τα «Δώρα».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»), που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δεύτερου βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 24/09/2019, ώρα 00.00, έως και την 22/11/2019, ώρα 23.59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όρων 2 και 3 του παρόντος κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε επιθυμεί θα μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα με την αγορά κάθε προωθητικής συσκευασίας Amita Motion 1 λίτρου, φέρουσα επισήμανση προώθησης του παρόντος Διαγωνισμού, εφεξής καλουμένη η «Συσκευασία», αφού βρει τον 8ψήφιο κωδικό που βρίσκεται κάτω από το καπάκι της Συσκευασίας να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο συμμετέχων, επισκεπτόμενος το Διαδικτυακό Τόπο, αφού εισάγει τον ειδικό 8ψήφιο κωδικό στο ειδικό χωρίο, θα συμπληρώνει τα στοιχεία του στα υποχρεωτικά πεδία, που είναι: (α) όνομα, (β) επώνυμο, (γ) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, (δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail), προκειμένου να συμμετάσχει στις ημερήσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του Διαγωνισμού για τη διεκδίκηση ενός εκ των Δώρων.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεχθούν ότι ανέγνωσαν και αποδέχονται τους όρους του Διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»). Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία κάθε φορά που θα επιθυμεί να καταχωρίσει έναν νέο 8ψήφιο κωδικό στο ειδικό χωρίο του Διαδικτυακού Τόπου προκειμένου να συμμετέχει σε κάθε επόμενη στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») και να μάθει απευθείας εάν κέρδισε ένα από τα Δώρα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από έναν κωδικό συμμετοχής μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διαφημιστική στο τηλέφωνο 210 8171100 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που προβλέπονται στους παρόντες όρους) για τον τρόπο παραλαβής κωδικού συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία υποβολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Κάθε κωδικός είναι μοναδικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς για τη διεκδίκηση κάθε φόρα νέου Δώρου, η οποία θα πραγματοποιείται μεταξύ των κωδικών αριθμών που θα καταχωρούνται επιτυχώς στο σύστημα.

6. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Μέσα από τυχαία επιλογή από αλγόριθμο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, θα αναδεικνύεται σε καθημερινή βάση με στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ένας (1) τυχερός νικητής και συνολικά εξήντα (60) τυχεροί νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει ένα από τα Δώρα του Διαγωνισμού.

8. Δώρα: Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

Συνολικά εξήντα (60) φορητά ηχεία JBL, ένα για κάθε τυχερό νικητή, τα οποία διατίθενται στα εξής χρώματα: κόκκινο, μπλέ, κίτρινο, πράσινο. Ο κάθε τυχερός νικητής κατά την επικοινωνία του με τον Διοργανωτή για την παραλαβή του δώρου, θα μπορεί να γνωστοποιήσει το χρώμα της επιλογής του.

Διευκρινίζεται ότι στα Δώρα δεν περιλαμβάνεται καμία πρόσθετη δαπάνη ή άλλα έξοδα, πέραν της δαπάνης για την παράδοση του Δώρου ταχυδρομικά.

9. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων: Οι τυχεροί νικητές θα ενημερώνονται άμεσα μέσω e-mail ότι αναδείχθηκαν νικητές και πως θα επικοινωνήσουν με τη Διαφημιστική για την παραλαβή του δώρου τους. Όλοι οι τυχεροί νικητές θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Οι τυχεροί νικητές θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το Δώρο τους μετά τη λήψη από τη Διαφημιστική της υπογεγραμμένης από αυτούς δήλωσης αποδοχής του δώρου. Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους τυχερούς νικητές ταχυδρομικά σε συνεννόηση με τη Διαφημιστική, αφού επιλέξουν το χρώμα που επιθυμούν, κατά το χρόνο αποδοχής του Δώρου τους.

Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών νικητών. Οι τυχεροί νικητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχονται το Δώρο τους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάδειξη τους ως νικητών, διαφορετικά θα χάνουν το δικαίωμα παραλαβής του δώρου τους. Προϋπόθεση λήψης του Δώρου είναι η αποστολή από τον τυχερό νικητή e-mail, στο οποίο θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένη η δήλωση αποδοχής του δώρου, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου στον τυχερό νικητή. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και οι τυχεροί νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Η Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους συνεπάγεται και δήλωση αποδοχής των όρων για την παραλαβή του Δώρου.

11. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία για την αποδοχή από τους νικητές του Δώρου τους, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτόματα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής.

12. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν και / ή αποδεχθούν το Δώρο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, ή εάν δεν υπογράψουν / παραδώσουν στη Διαφημιστική τη Δήλωση Αποδοχής του Δώρου τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας του Διοργανωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

13. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των Δώρων του Διαγωνισμού. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ο Διοργανωτής δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και / ή οι τυχόν λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς στο Διαγωνισμό δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού που αναφέρεται στους παρόντες όρους. Οι τυχεροί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη σχετικά με την αξιοποίηση του Δώρου τους. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου για το οποίο ο τυχερός νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια εταιρία, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων.

14. Ο Διοργανωτής και / ή Διαφημιστική, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

15. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο οποιουδήποτε των τυχερών νικητών του Διαγωνισμού, κατά την παραλαβή των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

16. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

17. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

18. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

19. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

21. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης ή σύντμησης της διάρκειά του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του και των Δώρων του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

22. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή και / ή τη Διαφημιστική για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, της αξιοποίησης των δώρων, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι Συμμετέχοντες μέσω Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι τυχεροί νικητές, εικονιζόμενοι ή μη, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

23. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τον Διοργανωτή και την Διαφημιστική.

24. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 8171100, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων των επίσημων αργιών) και από τις 11:00 έως τις 17:00, ή να στείλει μήνυμα από το πεδίο «Επικοινωνία» του Διαδικτυακού Τόπου.

25. Προσωπικά Δεδομένα.

25.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και ο Διοργανωτής ως υπεύθυνος επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο.

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.

25.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό του Διοργανωτή ή / και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους νικητές.

25.3. Κατ’ εξαίρεση ο Διοργανωτής δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης / παραγγελίας δικαστικής αρχής.

25.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

25.5. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, την απόδοση και αξιοποίηση των Δώρων.

25.6. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

25.7. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

25.8. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@amitamotion.gr.

25.9. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

26. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής.

27. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

28. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής.

29. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.