ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « Amita Motion | Φτιάξε βαλίτσα για Αμερική.»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9), με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής »), σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία « McCann Erickson Διαφημιστική A.E.E.», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Ύδρας, αρ. 2 και λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280), με Α.Φ.Μ. 094414128 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Amita Motion, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία«Amita Motion | Φτιάξε βαλίτσα για Αμερική.» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού της τόπουwww.amitamotion.gr (εφεξής ο « Διαδικτυακός Τόπος»).

1. Αντικείμενο/ Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη (α) μέσω τυχαίας επιλογής από αλγόριθμο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, η οποία θα πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση με άμεση ανάδειξη των νικητών (στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση «instant win») εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τους παρόντες όρους, συνολικά πέντε (5) τυχερών νικητών ημερησίως και συνολικά 225 τυχερών νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν το Δώρο Α του Διαγωνισμού και (β) μέσω κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών κατά τους παρόντες όρους, ενός (1) τυχερού νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το Δώρο Β του Διαγωνισμού, εφεξής συνολικά τα « Δώρα».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (εφεξής οι « Συμμετέχοντες»), που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δεύτερου βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 16/06/2019, ώρα 00.00, έως και την 30/07/2019, ώρα 23.59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όρων 2 και 3 του παρόντος κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε επιθυμεί θα μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα με την αγορά κάθε προωθητικής συσκευασίας Αmita Motion 1 λίτρου, φέρουσα επισήμανση προώθησης του παρόντος Διαγωνισμού, εφεξής καλουμένη η «Συσκευασία», αφού βρει τον 10ψήφιο κωδικό που βρίσκεται κάτω από το καπάκι της Συσκευασίας να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με τον ακόλουθο τρόπο:

Επισκεπτόμενος το Διαδικτυακό Τόπο ο Συμμετέχων αφού εισάγει τον ειδικό 10ψήφιο κωδικό στο ειδικό χωρίο, θα συμπληρώνει τα στοιχεία του στα υποχρεωτικά πεδία, που είναι: (α) όνομα, (β) επώνυμο, (γ) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, (δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail), προκειμένου να συμμετάσχει στις ηλεκτρονικές κληρώσεις του Διαγωνισμού για τη διεκδίκηση των Δώρων.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεχθούν ότι ανέγνωσαν και αποδέχονται τους όρους του Διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»). Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία κάθε φορά που θα επιθυμεί να καταχωρίσει έναν νέο 10ψήφιο κωδικό στο ειδικό χωρίο του Διαδικτυακού Τόπου προκειμένου να συμμετέχει σε κάθε επόμενη στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») και να μάθει απευθείας εάν κέρδισε το Δώρο Α του Διαγωνισμού καθώς και για να αυξήσει τον αριθμό των συμμετοχών του στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου Β. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία της Διαφημιστικής από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρα 11:00– 15:00. Οι Συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στον Διοργανωτή με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «Amita Motion |Φτιάξε βαλίτσα για Αμερική.». Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία υποβολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Κάθε κωδικός είναι μοναδικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς για τη διεκδίκηση κάθε φόρα νέου Δώρου εκ των Δώρων Α, όπως και πολλαπλών συμμετοχών στην κλήρωση για τη διεκδίκηση του Δώρου Β, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των κωδικών αριθμών που θα έχουν καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα.

6. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: (α) Μέσα από τυχαία επιλογή από αλγόριθμο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, θα αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση με στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού πέντε (5) τυχεροί νικητές και συνολικά 225 τυχεροί νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει ένα από τα Δώρα Α του Διαγωνισμού.

(β) Σε ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31/07/2019 παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Βασιλικής Μπάη (οδός Ιπποκράτους αριθμός 2, Αθήνα) ή νομίμου αναπληρωτή της, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και τέσσερις (4) επιλαχόντες, ο οποίος θα κερδίσει το Δώρο Β του Διαγωνισμού. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετάσχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές με τους κωδικούς, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα του Διοργανωτή, καθόλη τη Διάρκεια αυτού.

8. Δώρα: Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

Δώρο Α: (i) Τα μουσικά δώρα, αναλυτική κατάσταση των οποίων επισυνάπτεται στους παρόντες όρους ως Παράρτημα Α, η επιλογή του οποίου γίνεται τυχαία κατά τη στιγμή της ανάδειξης του νικητή (δεν υφίσταται δυνατότητα επιλογής του δώρου από το νικητή) και (ii) εισιτήρια για φεστιβάλ και συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, εντός του 2019, επιλογής του νικητή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας viva.gr ( https://www.viva.gr/tickets/music/ ), αναλόγως και της διαθεσιμότητας. Η συνολική αξία των εισιτηρίων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των € 100, ενώ στην περίπτωση που το κόστος είναι μικρότερο των € 100, η διαφορά δεν δύναται να εξαργυρωθεί με άλλον τρόπο. Ο νικητής θα πρέπει να ολοκληρώσει την έκδοση των παραπάνω εισιτηρίων σε μία επικοινωνία του και δεν επιτρέπεται η τμηματική λήψη αυτών, έστω και αν αφορούν περισσότερες της μίας συναυλίες / φεστιβάλ. Η έκδοση των εισιτηρίων μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπόκειται στους όρους χρήσης του viva.gr.

Δώρο Β: Ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για πέντε (5) διανυκτερεύσεις κατά τη χρονική περίοδο από 19 έως 24 Σεπτεμβρίου για τον τυχερό νικητή και ένα συνοδό του για την παρακολούθηση του φεστιβάλ “Life Is Beautiful Festival” (20-22 Σεπτεμβρίου 2019). Το ταξίδι περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) από Αθήνα (Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος) προς και από το Λας Βέγκας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Διεθνές Αεροδρόμιο McCarran International), πέντε (5) διανυκτερεύσεις την 19/09/2019 έως και 23/09/2019 σε ξενοδοχείο 5 αστέρων επιλογής του Διοργανωτή, ένα διπλό εισιτήριο (VIP) για τον νικητή και το συνοδό του για την παρακολούθηση του φεστιβάλ “Life Is Beautiful Festival”, δαπάνες για έκδοση θεώρησης εισόδου (visa) για το νικητή και το συνοδό του, και μεταφορά από το αεροδρόμιο McCarran International (Λας Βέγκας) προς το ξενοδοχείο και επιστροφή στο αεροδρόμιο από το ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή δαπάνες, όπως ενδεικτικά, μεταφορικά, ταξί, γεύματα, κλπ θα καλύπτονται αποκλειστικά από τον νικητή και το συνοδό του. Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 19/09/2019 (αναχώρηση) έως 24/09/2019 (επιστροφή). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τον τόπο προορισμού ή τον σκοπό του ταξιδιού σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και αιτία η παρακολούθηση της συναυλίας δεν καθίσταται δυνατή, αναβληθεί ή ακυρωθεί. Κατά συνέπεια, ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακοινώσει ότι αντί του συγκεκριμένου ταξιδιού θα χορηγηθεί ως δώρο ταξίδι αναψυχής σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινώσει ο Διοργανωτής με κάθε πρόσφορο μέσο. Τα εισιτήρια είναι αυστηρά προσωπικά και δεν δύναται να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν ή με οποιαδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτο, ούτε δύναται να ανταλλαγούν με χρήματα .

Διευκρινίζεται ότι στα Δώρα δεν περιλαμβάνεται καμία πρόσθετη δαπάνη ή άλλα έξοδα, πέραν των ως άνω περιοριστικά αναφερομένων, όπως ενδεικτικά έξοδα μετακίνησης, γεύματα, ασφαλιστική κάλυψη, φόρος διαμονής κ.α. Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στις προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους ίδιους.

9. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων: Οι νικητές κάθε ημερήσιας κλήρωσης για το Δώρο Α του Διαγωνισμού, μέσω του μηχανισμού στιγμιαίας τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης («instant win»), θα ενημερώνονται άμεσα ότι αναδείχθηκαν νικητές, ποιο εκ των Δώρων έχουν κερδίσει και πως θα επικοινωνήσουν με τη Διαφημιστική για την παραλαβή του δώρου τους. Ο νικητής του Δώρου Β θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή / και μέσω e-mail για το δώρο του από τη Διαφημιστική, μέσω του αριθμού ή/και e-mail που έχουν καταχωρίσει στον Διαδικτυακό Τόπο κατά την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Όλοι οι νικητές θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Οι νικητές θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το δώρο τους μετά τη λήψη από τη Διαφημιστική της υπογεγραμμένης από αυτούς δήλωσης αποδοχής του δώρου. Τα μουσικά δώρα του Παραρτήματος Α θα αποστέλλονται στους νικητές ταχυδρομικά σε συνεννόηση με τη Διαφημιστική. Τα εισιτήρια για τις συναυλίες εντός Ελλάδος θα εκδίδονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα viva.gr. σε συνεννόηση με το νικητή και τη Διαφημιστική. Προϋπόθεση λήψης του Δώρου είναι η αποστολή από το νικητή e-mail, στο οποίο θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένη η δήλωση αποδοχής του δώρου, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Η αξιοποίηση του Δώρου Β θα πραγματοποιηθεί από το νικητή σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο με την επωνυμία Apollonia Yacht Travel. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών. Οι νικητές των Δώρων Α θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχονται το Δώρο τους μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση σε αυτούς ότι αναδείχθηκαν νικητές, κατά τα παραπάνω προβλεπόμενα, διαφορετικά θα χάνουν το δικαίωμα παραλαβής του δώρου τους. Ο νικητής του Δώρου Β θα πρέπει να έχει δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται το Δώρο του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση σε αυτόν ότι αναδείχθηκε νικητής, διαφορετικά θα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου του. Προϋπόθεση λήψης του Δώρου είναι η αποστολή από το νικητή e-mail, στο οποίο θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένη η δήλωση αποδοχής του δώρου, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Η ίδια ως άνω προθεσμία ισχύει και για τους 4 επιλαχόντες σε περίπτωση που ο νικητής ή ο προηγούμενος επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής τους χάσει το δικαίωμα λήψης του Δώρου για οποιοδήποτε λόγο. Ειδικά αναφορικά με το Δώρο Β ενδέχεται να απαιτηθεί η συμπλήρωση και υπογραφή από το νικητή πρόσθετων εγγράφων, που εύλογα θα του ζητηθούν από το Διοργανωτή ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης ή/και αξιοποίησης του Δώρου Β, σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του δώρου και στην κατακύρωσή του στον πρώτο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Η Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν συνεπάγεται και δήλωση αποδοχής των όρων για την αξιοποίηση του Δώρου. Όσον αφορά στα εισιτήρια για τις συναυλίες εντός Ελλάδος του Δώρου Α οι νικητές θα πρέπει να ενημερώνουν τη Διαφημιστική για την κράτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας viva.gr τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία της συναυλίας που θέλουν να παρακολουθήσουν, η δε έκδοση του εισιτηρίου θα πραγματοποιείται βάσει και της διαθεσιμότητάς. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής ακυρώσει την παραγγελία του εισιτηρίου μετά την ολοκλήρωσή της δεν επιβαρύνεται οικονομικά, αλλά χάνει το δώρο και δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός του ούτε μετάθεση σε άλλη ημερομηνία.

11. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω για τους νικητές, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτόματα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής.

12. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν και / ή αποδεχθούν το Δώρο τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, ή εάν αρνούνται να συμπράξουν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την υπογραφή/παράδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των δώρων. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας του Διοργανωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

13. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των Δώρων του Διαγωνισμού. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ο Διοργανωτής δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Η συμμετοχή σε ταξίδι που περιλαμβάνεται στο Δώρο Β γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Η συμμετοχή στο ταξίδι που αποτελεί το Δώρο Β του Διαγωνισμού απαιτεί την κατοχή από το νικητή και το συνοδό του έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων) και θεώρηση εισόδου (ταξιδιωτική visa). Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής ή ο συνοδός του δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν για οποιοδήποτε λόγο τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής στο ταξίδι. Η έκδοση των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά το νικητή. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική, το ταξιδιωτικό γραφείο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού που αναφέρεται στους παρόντες όρους. Οι τυχεροί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

14. Ο Διοργανωτής και / ή Διαφημιστική, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

15. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του νικητή του Διαγωνισμού κατά την παραλαβή των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

16. Οι νικητές οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης των Δώρων κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, αντιλαμβανόμενοι πλήρως πως η συμπεριφορά τους σε αυτό αντανακλά αυτόματα στο Διοργανωτή και τα προϊόντα του.

17. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

18. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

19. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

20. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

21. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

22. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

23. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή και / ή τη Διαφημιστική για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, της αξιοποίησης των δώρων, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι Συμμετέχοντες μέσω Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές, εικονιζόμενοι ή μη, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

24. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τον Διοργανωτή και την Διαφημιστική.

25. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 8171100, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 11:00 έως τις 15:00, ή να στείλει μήνυμα από το πεδίο «Επικοινωνία» του Διαδικτυακού Τόπου.

26. Προσωπικά Δεδομένα.

26.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και ο Διοργανωτής ως υπεύθυνος επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο.

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.

26.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, τουριστικές επιχειρήσεις ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό του Διοργανωτή ή / και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους νικητές.

26.3. Κατ’ εξαίρεση ο Διοργανωτής δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης / παραγγελίας δικαστικής αρχής.

26.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

26.5. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, την απόδοση και αξιοποίηση των Δώρων.

26.6. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

26.7. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

26.8. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@amitamotion.gr.

26.9. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

27. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής.

28. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

29. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής.

30. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Βασιλική Μπάη (οδός Ιπποκράτους αριθμός 2, Αθήνα Τ.Κ. 10679, τηλέφωνο 210 3622122). Οποιοσδήποτε επιθυμεί δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί κατατέθηκαν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Επίσης, βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Παράρτημα Α

ΔΩΡΑ Α

Ασύρματα Ακουστικά Sony

Φορητά Ηχεία JBL

Music player

Συνολικός αριθμός νικητών: 120

Εισιτήρια για μουσικά events μέσω viva.gr

Συνολικός αριθμός νικητών: 105