ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 27.07.2021)
«Amita Motion | Lift Me Up»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκλησιάς, αρ. 9), με ΑΦΜ 094277965 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.E.», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Ύδρας, αρ. 2 και λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280), με Α.Φ.Μ. 094414128 της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Amita Motion, προκηρύσσουν προωθητική ενέργεια με την ονομασία «Amita Motion |Lift Me Up» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), η οποία θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού της τόπου www.amitamotion.gr/playmotion (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

1. Αντικείμενο/ Σκοπός της Προωθητικής Ενέργειας είναι η προσφορά εκπτωτικών κουπονιών (voucher) σε συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια κατά τους όρους του παρόντος και η ανάδειξη εντός της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, κατά τους παρόντες όρους, των τυχερών νικητών για τα δώρα που θα προσφέρονται μέσω των μηνιαίων κληρώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών κατά τους παρόντες όρους και σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Διοργανωτή στο Διαδικτυακό Τόπο, εφεξής συνολικά τα «Δώρα».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»), που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δεύτερου βαθμού.

4. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 03/08/2020, ώρα 14.00, έως το χρόνο λήξης που θα ανακοινώσει ο Διοργανωτής σε σχετική ανακοίνωσή του στο Διαδικτυακό Τόπο (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την λήξη της.

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Με την επιφύλαξη των όρων 2 και 3 του παρόντος κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, οποιοσδήποτε επιθυμεί θα μπορεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα: Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα με την αγορά κάθε προωθητικής συσκευασίας Amita Motion, φέρουσα επισήμανση προώθησης της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας και Amita Motion Supermix, φέρουσα κωδικό στο καπάκι της συσκευασίας της, 1lt ή/και 330ml, εφεξής καλουμένη η «Συσκευασία», αφού βρει είτε τον 8ψήφιο είτε τον 6ψήφιο κωδικό (αναλόγως της Συσκευασίας) που βρίσκεται κάτω από το καπάκι της Συσκευασίας να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια με τον ακόλουθο τρόπο: Επισκεπτόμενος το Διαδικτυακό Τόπο ο ενδιαφερόμενος θα δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό (προφίλ) για τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στα υποχρεωτικά πεδία της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας και συγκεκριμένα: (α) όνομα, (β) επώνυμο, (γ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), (δ) όνομα χρήστη (username), και (ε) κωδικό χρήστη (password). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνεται θα πρέπει να είναι έγκυρη. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αποδεχθεί ότι ανέγνωσε και αποδέχεται τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που έχει δηλωθεί, για να γίνει ενεργοποίηση του λογαριασμού και κατόπιν αυτού, ολοκληρώνεται και η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»). Μετά την επιτυχή δημιουργία του προφίλ, ο Συμμετέχων θα εισάγει στο ειδικό πεδίο του Διαδικτυακού Τόπου τους 8ψήφιους και / ή 6ψήφιους κωδικούς, που κάθε φορά θα βρίσκει κάτω από τα καπάκια των Συσκευασιών, προκειμένου να συλλέγει πόντους (εφεξής «Συνάκια» [+άκια]), οι οποίοι θα εξαργυρώνονται κατ’ επιλογή του είτε (α) για την λήψη των εκπτωτικών κουπονιών (vouchers) είτε (β) για τη συμμετοχή του στις μηνιαίες κληρώσεις που θα πραγματοποιούνται κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας για τη διεκδίκηση των Δώρων που μέχρι την 3η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο και θα κληρώνονται την 1η ημέρα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα, με εξαίρεση την περίπτωση που η συγκεκριμένη ημέρα είναι αργία ή Σαββατοκύριακο, οπότε η κλήρωση θα μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κάθε προωθητική συσκευασία Amita Motion 1lt αντιστοιχεί σε 40 Συνάκια και κάθε προωθητική συσκευασία Amita Motion 330ml σε 20 Συνάκια. Με τη δημιουργία του προφίλ του κάθε Συμμετέχων λαμβάνει ως δώρο δέκα (10) Συνάκια τα οποία μπορεί να εξαργυρώνει μαζί με τα Συνάκια που θα συλλέγει κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας κατά τους παρόντες όρους. Κάθε Συμμετέχων, κατά την πρώτη καταχώρηση 8ψήφιου ή 6ψήφιου κωδικού, θα πρέπει δηλώσει κινητό τηλέφωνο, που είναι αποκλειστικά από ελληνικό πάροχο, στο οποίο θα λάβει με μήνυμα SMS έναν μοναδικό κωδικό που θα καταχωρηθεί στο ειδικό πεδίο του Διαδικτυακού Τόπου για την πιστοποίηση του προσωπικού του λογαριασμού. Κατόπιν της διαδικασίας αυτής, η οποία γίνεται απαξ, κάθε φορά που θα επιθυμεί να καταχωρήσει έναν νέο 8ψήφιο ή / και 6ψήφιο κωδικό στο ειδικό χωρίο του Διαδικτυακού Τόπου ή να εξαργυρώσει μέρος από τα Συνάκια που έχει συλλέξει είτε για την απόκτηση εκπτωτικού κουπονιού (voucher) είτε για τη συμμετοχή του σε κλήρωση που θα πραγματοποιείται τον μήνα αυτό, θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία (username/ password) του προσωπικού λογαριασμού τον οποίο θα έχει δημιουργήσει και με τον οποίο θα συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία της Διαφημιστικής από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρα 11:00– 15:00. Οι Συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στον Διοργανωτή με την ένδειξη «Για την Προωθητική Ενέργεια: «Amita Motion |Lift Me Up». Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία υποβολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Κάθε κωδικός είναι μοναδικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και αντιστοιχεί σε 20 ή 40 Συνάκια, για κάθε 8ψήφιο ή 6ψήφιο κωδικό, αναλόγως της περιπτώσεως. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να καταχωρεί ημερησίως μέχρι δύο (2) 8ψήφιους ή / και 6ψήφιους κωδικούς στο ειδικό χωρίο του Διαδικτυακού Τόπου και να εξαργυρώνει εβδομαδιαίως ένα (1) κουπόνι (voucher) για κάθε μία από τις κατηγορίες για τις οποίες διατίθενται κουπόνια (vouchers).

6. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια από το σύστημα του Διοργανωτή, την εγκυρότητα της συμμετοχής του καθώς και για τα Συνάκια τα οποία θα συλλέγει και εξαργυρώνει κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας: Μέσα από τυχαία επιλογή από αλγόριθμο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, θα αναδεικνύονται σε μηνιαία βάση κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας οι τυχεροί νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει ένα από τα Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας, τα οποία θα κληρώνονται σε κάθε κλήρωση και τα οποία θα ανακοινώνονται από τον Διοργανωτή μέχρι την 3η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και θα κληρώνονται την 1η ημέρα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα, με εξαίρεση την περίπτωση που η συγκεκριμένη ημέρα είναι αργία ή Σαββατοκύριακο, οπότε η κλήρωση θα μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εξαργύρωση των εκπτωτικών κουπονιών (vouchers) θα πραγματοποιείται από τους Συμμετέχοντες, κατ’ επιλογή τους, ως προς το χρόνο εξαργύρωσης οποιουδήποτε από τα Δώρα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της εξαργύρωσης, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, όπου και θα υφίσταται ενημέρωση σχετικά με τα Συνάκια τα οποία απαιτείται να εξαργυρωθούν για καθένα από τα εκπτωτικά κουπόνια (vouchers) που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια καθώς και αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις εκάστου Δώρου. Κατά την πρώτη εξαργύρωση εκπτωτικού κουπονιού και μόνο σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει ήδη συντελεστεί, οι Συμμετέχοντες λαμβάνουν με μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο, που θα δηλώσουν, έναν μοναδικό κωδικό για ταυτοποίηση του προσωπικού τους λογαριασμού. Ο κωδικός αυτός καταχωρείται σε ειδικό πεδίο του Διαδικτυακού Τόπου και εφόσον, ολοκληρωθεί η πιστοποίηση, οι Συμμετέχοντες θα λαμβάνουν τα εκπτωτικά κουπόνια στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Ο Διοργανωτής κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας θα προσθέτει ή αφαιρεί μέρος ή όλα τα Δώρα / εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για εξαργύρωση και θα ενημερώνει τους Συμμετέχοντες μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για τυχόν όρους και προϋποθέσεις εξαργύρωσης καθενός εκ των Δώρων αυτών.

8. Δώρα: Τα Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας είναι τα ακόλουθα:

Δώρο Α: Εκπτωτικά κουπόνια (vouchers), τα οποία είναι αναρτημένα στο Διαδικτυακό Τόπο, όπως εκάστοτε θα επικαιροποιούνται, αναλόγως της διαθεσιμότητας, η επιλογή των οποίων πραγματοποιείται από τον Συμμετέχοντα με την εξαργύρωση των Συνακίων που κάθε φορά προβλέπεται για κάθε Δώρο. Τα επιλεχθέντα κουπόνια (vouchers) θα αποστέλλονται στο e-mail το οποίο οι Συμμετέχοντες έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία της πιστοποίησης με τη χρήση μηνύματος SMS.

Δώρο Β: Τα Δώρα τα οποία θα ανακοινώνονται από τον Διοργανωτή μέχρι την 3η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και θα κληρώνονται την 1η ημέρα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα, με εξαίρεση την περίπτωση που η συγκεκριμένη ημέρα είναι αργία ή Σαββατοκύριακο, οπότε η κλήρωση θα μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι Συμμετέχοντες θα δύνανται να επιλέξουν εάν θα συμμετέχουν καμία, μία φορά ή/και περισσότερες στην κλήρωση του Δώρου ή των Δώρων που επιλέγουν να διεκδικήσουν εξαργυρώνοντας από τα Συνάκια που θα έχουν συλλέξει κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, τα Συνάκια που κάθε φορά θα ανακοινώνονται από το Διοργανωτή κατά το χρόνο ανακοίνωσης του Δώρου ή των Δώρων για την εκάστοτε μηνιαία κλήρωση. Ο Διοργανωτής στη σχετική ανακοίνωση για την κλήρωση του μήνα, θα ανακοινώνει επίσης και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη κλήρωση.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει οποιοδήποτε από τα Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων ή της διαθεσιμότητας κάποιου Δώρου ή που για οποιονδήποτε λόγο και αιτία η εξαργύρωση του Δώρου αυτού δεν καθίσταται δυνατή, αναβληθεί ή ακυρωθεί. Κατά συνέπεια, ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακοινώσει ότι αντί του συγκεκριμένου Δώρου θα χορηγηθεί άλλο δώρο, το οποίο όμως ο νικητής δύναται να αρνηθεί, οπότε στην περίπτωση αυτή τα Συνάκια τα οποία θα έχει εξαργυρώσει για το συγκεκριμένο Δώρο θα επιστρέφονται στο λογαριασμό του, προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτά σε κάποιο άλλο από τα Δώρα που θα είναι διαθέσιμα κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

Διευκρινίζεται ότι στα Δώρα δεν περιλαμβάνεται καμία πρόσθετη δαπάνη ή άλλα έξοδα (λ.χ. μετακίνησης), πέραν των όσων περιοριστικά αναφέρονται στο Διαδικτυακό Τόπο και στην περιγραφή καθενός των Δώρων. Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στις προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους ίδιους. Για έκαστο Δώρο θα ισχύουν οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις που θα αναφέρονται κάθε φορά στο Διαδικτυακό Τόπο. Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση των Δώρων ενδέχεται να απαιτεί τη διενέργεια δαπάνης από τους νικητές, ειδικά σε ό,τι αφορά τα Δώρα Α, εκπτωτικά κουπόνια (vouchers).

Ειδικά αναφέρεται ότι ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα ακύρωσης ή τροποποίησης Δώρων που συνίστανται σε εμπειρίες/ συμμετοχή σε εκδηλώσεις, λ.χ. παρακολούθηση συναυλίας live ή μέσω live streaming, ή οποιοδήποτε άλλο Δώρο η αξιοποίηση του οποίου ενδέχεται να επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, από τα μέτρα προστασίας και τους περιορισμούς για λόγους που ανάγονται στην υφιστάμενη πανδημία και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid – 19, είτε αυτά επιβάλλονται με κυβερνητική εντολή είτε αποφασίζονται από το Διοργανωτή προληπτικά και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και ελεύθερη κρίση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Διοργανωτής θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να αντικαταστήσει το ακυρωθέν Δώρο, με άλλο, αντίστοιχο ή μη, της απόλυτης ελεύθερης επιλογής του. Συναφώς σημειώνεται ότι η αξιοποίηση κάποιων εκ των ως άνω δώρων θα απαιτεί τη συμμόρφωση με τυχόν προληπτικά μέτρα σε ισχύ ή τυχόν προϋποθέσεις που τίθενται από τους παρόχους των δώρων αυτών (λ.χ. επίδειξη αρνητικού rapid test, πιστοποιητικού εμβολιασμού κτλ) καθώς και την τήρηση άλλων μέτρων ασφαλείας και προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά με βάση τις σχετικές κυβερνητικές οδηγίες καθώς και τυχόν πρόσθετα που ενδέχεται να θέσει ο Διοργανωτής, κατά την απόλυτη κρίση του, για σκοπούς διασφάλισης της υγείας των συμμετεχόντων στα Δώρα. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν επιθυμεί την τήρηση των ανωτέρω, το δικαίωμα στο Δώρο απόλλυται οριστικά, του Διοργανωτή μη έχοντος καμία σχετική ευθύνη.

9. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Προωθητική Ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας. Ο Διοργανωτής, σε περίπτωση που εξακριβωθεί πράξη εκ των ανωτέρω, έχει το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού του Συμμετέχοντος και αναφοράς του ζητήματος στις αρμόδιες αρχές.

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων: Οι νικητές θα λαμβάνουν μήνυμα στο e-mail το οποίο θα έχουν δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού τους λογαριασμού είτε το εκπτωτικό κουπόνι (voucher) για το Δώρο το οποίο έχουν επιλέξει, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης με τη χρήση μηνύματος SMS, είτε τα στοιχεία της Διαφημιστικής για να επικοινωνήσουν για τη διαδικασία αποστολής του Δώρου, αναλόγως της περιπτώσεως. Όλοι οι νικητές των μηνιαίων κληρώσεων θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Προϋπόθεση λήψης των Δώρων των μηνιαίων κληρώσεων είναι η αποστολή από το νικητή e-mail, στο οποίο θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένη η δήλωση αποδοχής του Δώρου, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών. Οι νικητές των Δώρων θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχονται το Δώρο τους μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ανακοίνωση σε αυτούς ότι αναδείχθηκαν νικητές, κατά τα παραπάνω προβλεπόμενα, διαφορετικά θα χάνουν το δικαίωμα παραλαβής του δώρου τους. Αναφορικά με κάποια από τα Δώρα ενδέχεται να απαιτηθεί η συμπλήρωση και υπογραφή από το νικητή πρόσθετων εγγράφων, που εύλογα θα του ζητηθούν από το Διοργανωτή ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης ή/και αξιοποίησης του Δώρου, σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας είναι προσωπικά και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Η Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν συνεπάγεται και δήλωση αποδοχής των όρων για την αξιοποίηση του Δώρου.

11. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω για τους νικητές, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτόματα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής.

12. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν και / ή αποδεχθούν το Δώρο τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια, ή εάν αρνούνται να συμπράξουν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την υπογραφή/παράδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των Δώρων. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας του Διοργανωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

13. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των Δώρων της Προωθητικής Ενέργειας. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ο Διοργανωτής δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Η αξιοποίηση των Δώρων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Οι νικητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που αφορούν Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας και ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει το Δώρο του λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους αυτούς. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο αξιοποίησης οποιουδήποτε από τα Δώρα.

14. Ο Διοργανωτής και / ή Διαφημιστική, στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

15. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του νικητή της Προωθητικής Ενέργειας για την αξιοποίηση του Δώρου του, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια κατά τα ανωτέρω.

16. Οι νικητές οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης των Δώρων κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, να τηρούν τους τυχόν κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας που επιβάλλονται για την αξιοποίηση των Δώρων, αντιλαμβανόμενοι πλήρως πως η συμπεριφορά τους σε αυτό αντανακλά αυτόματα στο Διοργανωτή και τα προϊόντα του.

17. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

18. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

19. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Προωθητική Ενέργεια.

20. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στο Διαδικτυακό Τόπο δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

21. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

22. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Προωθητική Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Προωθητικής Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στους παρόντες όρους και / ή στο Διαδικτυακό Τόπο.

23. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή και / ή τη Διαφημιστική για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας, των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της Προωθητικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, της αξιοποίησης των Δώρων, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι Συμμετέχοντες μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές, εικονιζόμενοι ή μη, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

24. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τον Διοργανωτή και την Διαφημιστική.

25. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα από το πεδίο «Επικοινωνία» στον Διαδικτυακό Τόπο.

Προσωπικά Δεδομένα.

26.1. Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και ο Διοργανωτής ως υπεύθυνος επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας, υπό τους όρους που περιγράφονται στο παρόν και απόδοσης των εδώ προβλεπόμενων δώρων.
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας.

26.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ή / και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, τουριστικές επιχειρήσεις ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό του Διοργανωτή ή / και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους νικητές.

26.3. Κατ’ εξαίρεση ο Διοργανωτής δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης / παραγγελίας δικαστικής αρχής.

26.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

26.5. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας, την απόδοση και αξιοποίηση των Δώρων.

26.6. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

26.7. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

26.8. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@amitamotion.gr.

26.9. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

27. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής.

28. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

29. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής.

30. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στο Διαδικτυακό Τόπο, στον οποία θα αναρτηθεί και κάθε τυχόν ανακοίνωση σχετικά με τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού, ανάκλησή του, κλπ.